FORMÅLSPARAGRAF OG VEDTÆGTER

 

                                                

Maserati Owners Club Denmark

Formålsparagraf

 

Maserati Owners Club i Danmark blev etableret i 2012. Klubben er en frivillig non profit klub med dedikerede og entusiastiske Maserati ejere som medlemmer. 

Klubbens formål og hensigt er, at være en klub for Maserati ejere og – entusiaster, som brænder for de italienske luksusbiler, Maserati brandet og historien bag. Målet er, at Maserati ejere uformelt kan mødes i et fælles interesse forum til diverse træf samt arrangementer, udleve Maserati interessen samt dele viden og inspiration med hinanden.

Medlemskabet løber fra d. 1. januar til d. 31. dec. og koster 1.000 kr. ved indmeldelse, og 500 kr. årligt herefter.

Ved indmeldelse modtager man en velkomstpakke.


 VEDTÆGTER FOR  

Maserati Owners Club Danmark

§ 1. Klubbens navn er Maserati Owners Club Denmark (MOCD).

Klubben er et non-profit interesse forum for Maserati ejere i Danmark. Klubben er den officielle Maseratiklub i Danmark og har hjemsted i Nordsjælland.

 FORMÅL

§ 2. Det er klubbens formål at fremme interessen for og kendskabet til Maserati køretøjer, herunder forgængere og kommende Maserati biler. Formålet er at gøre klubben interessant som interesseforum for Maserat-ejere.

Stk. 2. Bestyrelsen kan tilgodese klubbens formål ved at:

a) efterleve retningslinjer udstukket af Maserati Club Italien, Viale Ciro Menotti 322, Modena.

b) oprette og vedligeholde en hjemmeside, der understøtter klubbens aktiviteter.

c) fremme og etablere venskabelige bånd mellem klubbens medlemmer samt andre, der måtte være interesseret i Maserati.

d) samarbejde med andre Maserati klubber.

MEDLEMSFORHOLD

§ 3. Optagelse i klubben sker ved tilmelding på hjemmesiden, bl.a. med oplysning om Maserati-model og stelnummer.


Stk. 2. Bestyrelsen kan nægte at optage en person som medlem. I dette tilfælde kan den medlemssøgende forlange, at bestyrelsen forelægger spørgsmålet til afgørelse på førstkommende ordinære generalforsamling. Såvel bestyrelsen som generalforsamlingen afgør spørgsmålet om afvisning ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Medlemskab for et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt eventuel ældre gæld til foreningen er betalt. Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af de almindelige medlemsforpligtelser, kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen, der afgør dette ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Stk. 3. Som medlemmer kan optages personer, erhvervsvirksomheder, foreninger eller lignende, som på indmeldelsestidspunktet er ejer af en eller flere Maserati-køretøjer.

Stk. 4. Når et medlem ikke længere ejer et Maserati-køretøj overgår medlemmet fra efterfølgende regnskabsår til passivt medlemskab uden stemmeret til generalforsamling.

Stk. 5. Deltagelse i klubbens arrangementer skal ske i et Maserati-køretøj, dog undtaget arrangementer hvor det er præciseret, at deltagelse ikke er betinget af fremmøde i et Maserati-køretøj.

§ 4. Udmeldelse skal ske skriftligt til medlemsregistrator med mindst 1 måneds varsel til den 30. september. Bestyrelsen kan under appel til generalforsamlingen med simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet flydende forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen. Medlemmer, der – trods påkrav – ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted.

§ 5. Kontingentet for det kommende regnskabsår fastlægges hvert år af bestyrelsen og oplyses til generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger de nærmere retningslinjer for kontingentindbetalingen.

Stk. 3. Kontingentet betales ved indmeldelsen. Ved indmeldelse senere end 1. juli betales halvt kontingent for indeværende år. Herefter opkræves kontingentet en gang om året til den 1. januar.

Stk. 4. Hvis kontingentet ikke betales rettidigt, udsender medlemsregistrator rykker med tillæg af et af bestyrelsen fastsat rykkergebyr på. Hvis kontingentet herefter ikke er betalt inden for 10 dage fra udsendelsen af rykkerskrivelsen, ophører medlemskabet, jfr. ovenfor under § 4.

§ 6. Klubbens arbejde ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Medlemmer af bestyrelsen vælges på en generalforsamling – dog jf. denne paragrafs stk. 2.


Stk. 2. Såfremt et eller flere bestyrelsesmedlemmer måtte udtræde af bestyrelsen i en valgperiode, erstattes disse af suppleanter, hvis pladser i bestyrelsen dog er på valg på den næste ordinære generalforsamling. Den eller de bestyrelsesmedlemmer, der måtte blive udpeget af bestyrelsen skal være medlemmer af foreningen.

Stk. 3. Formanden vælges af bestyrelsen for 2 år ad gangen. Hvorefter Næstformanden bliver Formand for en 2 års periode. Afgående Formand bliver automatisk menigt bestyrelsesmedlem til efterfølgende årlig generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer vælges for 1 år ad gangen, således at 3 af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år, dog ikke Næstformanden.

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med en Klubformand, en næstformand, en kasserer og suppleanter


Stk. 6. Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 7. Bestyrelsesmøder afholdes mindst én gang hvert kvartal. Endvidere når Formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse til bestyrelsesmøder skal være skriftlige med angivelse af dagsorden.

Stk. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 eller flere medlemmer – inkl. Formanden er til stede. Formanden og/eller et bestyrelsesmedlem kan være repræsenteret ved fuldmagt. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er Formanden eller den fungerende Formands stemme udslagsgivende.

Stk. 9. Bestyrelsesreferatet skal godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde.

REGNSKAB

§ 8. Foreningens regnskabs- og kontingent år følger kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af Kasserer, hvoraf mindst den ene skal være valgt blandt medlemmerne uden for bestyrelsen. Den valgte Kasserer kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdningen og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

Stk. 3. Kasserer vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

§ 9. Foreningens medlemsindtægter anbringes efter bestyrelsens bestemmelse i anerkendte pengeinstitutter. Beløbet bør i videst muligt omfang gøres rentebærende under hensyntagen til størst mulig sikkerhed.

§ 10. Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være Formanden.

Stk. 2. Foreningen kan dog meddele klubbens Kasserer og medlemsregistrator fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser. Kassereren registrerer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Han fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab.

Stk. 3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med klubbens bankindestående.
Stk. 4. Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens samtykke optage lån. Klubbens likvide beholdning skal til enhver tid overstige klubbens gæld, hvad enten denne skyldes lånegæld, leverandørgæld, skyldige omkostninger eller lignende.

Stk. 5. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

GENERALFORSAMLING

§ 11. Den årlige general forsamling afholdes hvert år indenfor 1. kvartal.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden i almindeligt brev eller mail til de medlemmer, der er optaget i klubbens medlemsregister og har betalt kontingent. Indkaldelse skal ske med mindst 30 dages varsel før en ordinær generalforsamling, og med mindst 14 dages varsel før en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst ¼ af foreningens medlemmer med angivelse af begrundet dagsorden skriftligt forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelsen foretages senest 30 dage efter begæringens modtagelse.

§ 12. Generalforsamlingen er i alle klubbens anliggender foreningens højeste myndighed inden for de af lovgivningen fastsatte grænser. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamlings dagsorden fastlægges af bestyrelsen indeholder bl.a. følgende:

1) Valg af dirigent og referent.

2) Formandens beretning for aktiviteterne i det forløbende år.

3) Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse.

4) Kontingent for det kommende år oplyses af Formanden.

5) Behandling af indkomne forslag.

6) Valg af bestyrelse samt suppleanter.

7) Valg af Kasserer.

8) Eventuelt

Stk. 3. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der afgår i henhold til vedtægterne og hvilke, der er villige til at modtage genvalg.

Stk. 4. Eventuelle andre forslag til bestyrelsen skal være Formanden i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Stk. 5. Afstemning kan kun finde sted om de emner og om ændringsforslag til disse, som er opført på dagsordenen.

Stk. 6. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot én af de tilstedeværende medlemmer kræver det. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe en fuldmagt, der skal være skriftlig og dateret.

Stk. 7. Til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

TVISTER

§ 13. Foreningens medlemmer skal optræde på en sådan måde, at foreningens mål og aktiviteter ikke miskrediteres.

Stk. 2. Ingen foreningsanliggender kan gøres til genstand for behandling ved de almindelige domstole. Klubbens generalforsamling er klubbens eneste og højeste myndighed.

Stk. 3. Hvis der opstår strid mellem foreningens medlemmer om fortolkningen og/eller anvendelsen af denne vedtægt, og striden ikke løses efter mægling foretaget inden 30 dage fra tvistens opståen, da kan et medlem forlange tvisten afgjort på en ekstraordinær generalforsamling. Medlemmet skal da skriftligt rette henvendelse til bestyrelsen og i henvendelsen redegøre for problemet, hvorefter bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med dagsorden om, at generalforsamlingen skal tage stilling til fortolknings- og/eller anvendelsesspørgsmålet.

Stk. 4. Til afgørelse af spørgsmål om fortolkning og/eller anvendelse af denne vedtægt kræves alene simpelt flertal.

§ 14. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis vedkommende efter bestyrelsens opfattelse har vist sig ikke at være værdig til medlemskab, eller har overtrådt klubbens vedtægter eller ikke har betalt kontingent, jfr. ovenfor.


Stk. 2. En eksklusionsbestemmelse kan altid kræves prøvet på førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 15. Bestyrelsen kan udnævne et æresmedlem, der ikke betaler kontingent.

 

OPLØSNING AF FORENINGEN

§ 16. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 3/4 majoritet blandt samtlige medlemmer.

Stk. 2. Hvis der ikke opnås 3/4 flertal, da kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 3/4 af de fremmødte medlemmer/stemmer.

Stk. 3. Ved opløsning af klubben fordeles klubbens formue ligeligt blandt medlemmerne.

  Maserati Owners Club Denmark

 

Formand, Klaus Baagøe-Nielsen

 

Næstformand, Leif Schaap

 

Kasserer, Jens Karlsson

 

Suppleant, Anders Bang Olsen

 

Suppleant, Frederik Øvlisen